Friday, June 6, 2008

RAHSIA TARIKH LAHIR...

Tarikh lahir kita menerangkan siapa
kita, apakah kelebihan kita dan apakah
kebolehan kita. Ia juga menunjukkan
apaka h yang harus kita pelajari dan
cabaran yang perlu kita hadapi. Untuk
mengetahui nombor lahir kita, kita
boleh mencampurkan nombor-nombor
tar ikh lahir kita sehingga ianya
menjadi satu nombor tunggal. Nombor
lahir kita tidak menjadi penghalang
kepada kita untuk kita menjadi apa
yang kita inginkan ianya hanya sekadar
mempelbag aikan pilihan yang kita ada.

Contoh:& lt;BR>
12 April 1974
12 + 4 + 1974 = 1990
1 + 9 + 9 + 0 = 19
1 + 9 = 10
1 + 0 = 1 (Jadi nombor lahirnya ialah
1)
30 ogos 1981
30+8+1981=20 19
2+0+1+9=12
1+2=3( jadi number laHIR ADALAH 3)
Keterangan nombor lahir

1. Ketulenan
Hadir dengan idea baru. Memperolehi
sesua tu dengan cara yang tersendiri.
Golon gan ini merupakan yang paling
jujur dan boleh mempelajari dengan
baik teknik diplomasi. Mereka suka
mengambil inisiatif dan suka menjadi
yang terbaik dan kebiasannya adalah
pemimpin atau boss.Bekerja sendiri
merupakan pilihan terbaik mereka.
Perkara yang perlu dipelajari: Idea
dan pendapat yang lain mungkin baik
atau lebih baik. Berfikirlah secara
terbuka.Golongan terkenal yang mempunyai
nombor lahir 1: Abe, Tom Hanks, Robert
Redford, Hulk Hogan,Coral Burnett,
Wynona Judd, Nancy Reagan, Requel
Welach

2. Pendamai
Dilahirk an sebagai diplomat. Mereka
selalu memikirkan dan peka terhadap
keperlua n dan perasaan orang lain
sebelum mengambil kira dirinya
sendiri. Secara semulajadi sangat
analitikal dan suka mengikut gerak
hati. Mereka tidak suka bersendirian.
Per sahabatan adalah penting buat
mereka dan berupaya mendorong mereka
untuk berjaya di dalam hidup; tetapi
mereka sanggup untuk bersendirian jika
hubungan yang terjalin itu tidak
serasi. Golongan ini secara semulajadi
adalah pemalu, mereka patut belajar
untuk meningkatkan nilai kendiri (self
esteem) dan meluahkan perasaan secara
terbuka tanpa berselindung.

Golongan terkenal yang mempunyai
nombor lahir 2:
President Bill Clinton, Madonna,
Whoppi Goldberg,Thomas Edison,Wolfgang
A madeus Mozart.


3 . Ceria
Golongan ini merupakan golongan yang
idealistik. Mereka sangat kreatif,
sosial, mesra, romantik dan mudah
dibawa berunding. Mereka suka
memulakan sesuatu tetapi jarang dapat
menghabiska nnya. Mereka suka orang
lain gembira dan sanggup melakukan apa
sahaja untuk mencapainya. Mereka
sangat popular dan idealistik.
Golon gan ini perlu belajar untuk
melihat sesuatu dengan lebih
realistik.& lt;BR>
Golonga n terkenal yang mempunyai
nombor lahir 3: Alan Alda, Ann
Landers, Bill Cosby, Melanie Griffith,
Salvado r Dali, Jody Foster

4. Konsevatif
Golong an ini sangat peka dan
tradisional. Mereka sukakan arahan dan
sesuatu yang rutin. Mereka hanya akan
bertindak apabila faham sepenuhnya
tentan g apa yang sepatutnya mereka
lakukan. Mereka suka bekerja keras dan
sangguh melakukan sesuatu kerja secara
sendirian. Mereka mudah tertarik
dengan aktiviti luar dan merasai
pertalian dengan alam sekitar. Mereka
berupaya untuk bersabar, tekun dan
adakala dianggap degil. Mereka harus
belajar untuk lebih feksibel dan
bersikap lebih baik terhadap diri
sendiri.

Golongan terkenal yang mempunyai
nombor lahir 4: Neil Diamond, Margaret
Thatcher , Arnorld Schwarzenegger, Tina
Turner, Paul Hogan

5. Perintis
Mereka adalah perintis. Secara
semulajadi mereka mempunyai sikap
ingin tahu dan suka mengambil risiko
serta sangat bersemangat (enthusiasm).
Mer eka perlukan kepelbagaian dan tidak
suka disekat. Dunia ini adalah sekolah
mereka, mereka memerhatikan setiap
peluang untuk mempelajari sesuatu
daripada setiap situasiyang ditempuhi.
Persoa lan yang bermain difikiran
mereka tidak pernah terhenti. Golongan
ini dinasihatkan untuk melihat sesuatu
dengan teliti dan mendapat semua fakta
yang diperlukan sebelum membuat
sesuatu kesimpulan.

G olongan terkenal yang mempunyai
nombor lahir 5: Abraham Lincoln,
Chorlott e Bronte, Jessica Walter,
Vincent Van Goh, Bette Midler, Helen
Kellar dan Mark Hamil.

6. Romantik
Golongan ini adalah idealistik dan
memerlukan sesuatu sebab untuk berasa
gembira. Hubungan kekeluarga yang kuat
adalah penting buat mereka. Perasaan
mereka mempengaruhi keputusan mereka.
Mereka sangat suka untuk membantu dan
menjaga seseorang. Mereka sangat setia
dan boleh menjadi guru yang terbaik.
Mereka suka seni musik. Mereka menjadi
teman yang setia kepada sesiapa yang
menjalin persahabatan secara serius.
Golongan ini harus belajar apakah yang
boleh diubah dan apakah yang tidak
boleh diubahnya.


Go longan terkenal yang mempunyai
nombor lahir 6: Albert Einstein, Jane
Saymour, John Denver, Merly Streep,
Christoph er Columbus, Goldie Hawn

7. Intelektual
Golon gan ini adalah Pencari. Selalu
menyelesai kan sesuatu yang
tersembunyi, dan mereka sukar untuk
menerima sesuatu perkara dengan mudah.
Perasaan mereka tidak mempengaruhi
kepu tusan mereka. Mereka suka
mempersoalka n apa yang ada
disekeliling mereka tetapi mereka
tidak suka dipersoalkan. Mereka kerap
dikenali sebagai ahli falsafah dan
sangat berpengetahuan dan kadangkala
bersen dirian. Mereka gemarkan perkara
yang berteknikal dan berkebolehan
untu k menjadi penyelidik yang baik
dalam menyelesaikan sesuatu perkara.
Mereka sangat suka berahsia. Golongan
ini hidup dalam dunia mereka
tersendiri dan mereka perlu belajar
untuk menerima kenyataan dunia
sebenar.

Golongan terkenal yang mempunyai
nombor lahir 7: William Shakespeare,
Luci lle Ball, Micheal Jackson, Joan
Baez, Princess Diana

8. Penyelesaian
Golo ngan ini adalah penyelesaian
masa lah. Mereka adalah profesional,
bert erus terang, penilai yang baik dan
sangat tegas. Mereka selalu mempunyai
peranca ngan yang hebat dan suka hidup
dalam suasana kehidupan yang terbaik.
Mereka sangat suka mengendalikan
man usia. Mereka melihat manusia secara
objektif. Mereka akan memberitahu
seseo rang dengan cara mereka
tersendiri bahawa mereka adalah ketua.
Golongan ini perlu belajar untuk
membuat keputusan berdasarkan
keper luan sendiri daripada mengikut
keperlua n orang lain. Golongan
terkenal yang mempunyai nombor lahir
8: Edgar Cayce, Barbra Streisand,
George Harrison, Jane Fonda, Pablo
Picasso, Aretha Franklin, Nostrodamus.

9. Pelakon
Golongan ini mempunyai kebolehan untuk
menghiburka n orang lain. Mereka sangat
penyayang dan pemurah. Dengan daya
tarikan yang ada, mereka tidak
mempunyai masalah untuk berkawan
dengan sesiapa jua dan pada mereka
tiada sesiapapun yang dianggap asing
kepada mereka. Mereka mempunyai
persona liti yang pelbagai sehingga
menyukar kan orang sekeliling mereka
untuk memahami mereka. Mereka umpama
binatang sumpah-sumpah yang boleh
berubah dan menyesuaikan diri mengikut
persekit aran. Mereka mempunyai nasib
yang sangat baik tetapi juga boleh
menderita akibat terlalu bergantung
kepada nasib dan perasaan (mood).
Untuk berjaya golongan ini perlu
membina landasan kasih sayang.

Golon gan terkenal yang mempunyai
nombor lahir 9: Shirley MacLaine,
Harriso n Ford, Gloria Steinem, Jimmy
Carter, Elvis Presley

0 pengomen:


ainsabrina mencabar dirinya sendiri.
Related Posts with Thumbnails